En populer anahtar kelimeler (tags)

Allah  kuran  havacılık  blog  blog  çalı  california  araba  karikatür  kedi  ünlü  hayır  çocuk  iklim değişikliği  üniversite  komedi  komik  toplum  dans  ölüm  tartışma  tasarım  diyet  diy  köpek  ekonomi  seçim  seçimler enerji  eğlence  egzersiz  facebook  film  finans  flaş  çiçek  yemek  futbol  komik  araçlar  oyun  oyunlar  oyun  küresel ısınma  tanrı  google  grafiti  yeşil  ev  mizah  illüstrasyon  resim  internet…

Read More

All time most popular tags

animals , architecture, art, asia, australia, autumn, baby, band,barcelona,beach,berlin,   bike bird  birds  birthday  black blackandwhite  blue bw california    canada   canon   car   cat   chicago   china   christmas   church   city   clouds   color   concert   dance   day   de   dog   england   europe…

Read More

The most populer tags in the world..

activism  advertising  alcohol  alternative-news  ancient-history  animals  animation  anime architecture  arts  astronomy  atheist  bizarre  blogs  books buddhism  businesscars cartoons  cats   celebrities  christianity  classic-rock  clothing  comedy-movies  comics…

Read More

Türkiye Cumhuriyeti

24 Temmuz 1923’te Lozan barış Antlaşmasının imzalanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Ekim 1923’te Ankara’yı ülkenin yeni başkenti yapmıştır. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş, 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasının ardından bir dizi reformlar gerçekleştirilmiş, yeni medeni kanun onaylanmış, kadınlara seçme hakkı tanınmış, Latin alfabesi benimsenmiş ve Devlet kurulmuştur.  …

Read More

Osmanlı Devleti

Osmanlı Beyliğinin kurucusu Türk-Bizans sınırı üzerinde yerleşik bir Türkmen boyudur. Beyliğin bulunduğu yer ve Bizans İmparatorluğunun güçsüz durumu on  dördüncü yüzyılda İslam dünyasının en güçlü devleti durumuna gelmesinin başlıca nedenleri arasındadır. 1402 yılında Timurlenk’in Yıldırım Beyazıt’ı yenmesi Osmanlı egemenliği altına giren beyliklerin yeniden bağımsız kalmalarına neden olmuş, aralarındaki birlik yeniden ancak on beşinci yüzyılda kurulabilmiştir. …

Read More

Beylikler Dönemi

  Anadolu Selçuklu Devleti’nin on dördüncü yüzyıl başlarında çökmesinden (1308) sonra on altıncı yüzyılın başlarına kadar Anadolu’da politik birlik dağılmış ve bölge çeşitli beyliklerin denetimi altına girmiştir. Bu çerçevede, Beyşehir’de Eşrefoğulları ve Hamidoğulları (1328), Balıkesir ve Bergama’da Karesioğulları (1336), Denizli’de İnançoğulları (1368) Isparta ve Antalya yörelerinde yine Hamidoğulları (1391), Aydın ve İzmir yörelerinde Aydınoğulları (1405),…

Read More

Selçuklular

Gazneliler Devletini yıkan Oğuzlar daha sonra Anadolu’yu, Irak’ı, Kafkasya’nın güney ve İran’ın kuzey kesimlerini egemenlikleri altına almışlardır. Altıncı yüzyılda Göktürk İmparatorluğu’nu kuran boy olup İslam dininin Türkler arasında yaygın duruma gelmesinden sonra öteki Türk boyları onlara Türkmenler adını vermişlerdir. Adını hanedana veren Selçuk Oğuzların Üçok dalından Dukak’ın oğludur. Oğuz’un torunları olan Tuğrul ve Çağrı (Çakır)…

Read More

Gazneliler

963 yılında Türk imparatoru Bevüktekin’in kurduğu Gazneliler ilk Müslüman Türk Devletleri arasında yer alır. Bu Devlet Bevüktekin’in oğlu Mahmut (977-1030) döneminde en parlak çağını yaşamış, Mahmut Hindistan’a 17 kez savaş açmış, İslam dinini yayma konusundaki sürekli çabaları sonucunda Devletin sınırlarını Toharistan ve Maveraünnehir’den Pencap’a, Multan’a ve Sind’in bir bölümüne kadar genişletmiştir…

Read More

Karahanlılar

Türkistan ile Maveraünnehir arasında 990 ile 1212 arasında egemen olan Karahanlar, Samanoğlu yönetimine son vermişlerdir. Bu Devletin kurucusunun Buğra Han olduğu Buğra han yazıtında belirtilmektedir. Karahan yönetimi özellikle Türk kültürü ve sanat tarihi bakımından önem taşır. Pek çok kentlerde bu dönemde camiler, okullar, köprüler ve kervansaraylar kurulmuş, Buhara ve Semerkant bilim odakları durumuna gelmiş ve…

Read More

Türkler ve İslam

Türkler ve Müslümanlar arasındaki ilk ilişkiler sekizinci yüzyılda başlamış ve kimi Türk boyları İslam dinine geçmişlerse de Omayadların (661-750) Arap yanlısı politikaları bu ilişkileri bir ölçüde sınırlandırmıştır. Abbasi hanedanına egemenliği ellerine geçirmeleri için destek veren Omayadlara karşı o dönemde girişilen  politik çekişmelerin en büyük bölümü bölgedeki Müslüman Türkler ile İranlılar (MS 750) arasında geçmiş, pek…

Read More

Uygurlar

Göktürk İmparatorluğu 745 yılında aynı etnik kökenden gelen Uygurlarca yıkılmış, böylece Göktürk bayrağı altındaki bütün Türkler Uygurlara bağlanmışlardır. Bölgenin Türkistan olarak tanınması Uygurlar nedeniyledir. 1229’da Moğollar Uygur yönetimine son vermişler, ancak Uygurlar varlıklarını onların üst kültürel ve politik tabakası olarak sürdürmüşlerdir…

Read More

Göktürkler

MS 552’de Bumin Kaan’ın kurduğu Göktürk İmparatorluğu yaygın bir diplomatik ilişkiler dizisi oluşturmuştu. Göktürkler yedinci yüzyılda Çin egemenliği altına düşmüş olmakla birlikte Kutluk adlı kahramanlarının yönetiminde 532’de yeniden bağımsızlıklarına kavuşmuşlar, 716 yılında Kutluk’un oğlu Bilge Kaan imparator olarak kardeşi Kültekin ve babasının deneyimli veziri Tonyukuk ile birlikte ülkesini yüksek bir yaşam düzeyine ulaştırmıştı. Bu durum…

Read More

Hunlar

Tarihte değinilen ilk Türk boyu MÖ 8’inci yüzyılda ortaya çıkan Hunlardır. Çin kaynakları Hunları Hiung-nu olarak anarlar. At sırtında göçlerin tarihte ilk örnekleri bu dönemde başlar. Batıya yönelen Hunlar olağanüstü hazırlık düzeyleri ve şaşırtıcı hareket yetenekleriyle zaman içinde kendileriyle aynı atçılık disiplinine sahip olan Germenler ve yüksek bir kültür düzeyindeki Romalılar üzerinde üstünlük kurmuşlardır.  …

Read More

ZAMAN TÜNELİ

“Psikoloji Bilimi”nin Geçmişine Yolculuk 387-335 Aristotle: Doğuştan getirdiğimiz herhangi bir bilgi yoktur ve zihinsel işleyişlerimizin merkezi kalptir. Plato: Kimi bilgilerimizi doğuştan getiririz ve beynimiz, zihinsel işleyişlerin gerçekleştiği yerdir. 17. YÜZYIL…

Read More